სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2019 წელი)

ბრძანება #2-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #3-ს რექტორის 2018 წლის 11 მაისის #210-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2018-2019 აკადემიური წლის ადმინსიტირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #2 უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2018 წლის 17 სექტემბრის ბრძანებებში - "2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად "ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რიგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ" (N42), აგრეთვე "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონდე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების, ასევე სტუდენტებისთვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისგან, მაგრამ წინა - 2017-2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგმომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" (N44) ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #9-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #10-ს რექტორის 2018 წლის 11 მაისის #210-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2018-2019 აკადემიური წლის ადმინსიტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე