ბიზნესის ადმინისიტრირება

პროგრამა ორიენტირებულია ბაკალავრიატის დონეზე ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში საჭირო კომპეტენციების მიღწევის უზრუნველყოფაზე, რომლის განხორციელება შესაძლებელია პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სასწავლო კომპონენტების შესწავლის შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე.

პროგრამის კოდი

1450107

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ბიზნესის ადმინისტირების ბაკალავრი

წლიური საფასური

2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა

60

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ლევან ქისტაური

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები