ბიზნესის ადმინისიტრირება

პროგრამა ორიენტირებულია ბაკალავრიატის დონეზე ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში საჭირო კომპეტენციების მიღწევის უზრუნველყოფაზე, რომლის განხორციელება შესაძლებელია პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სასწავლო კომპონენტების შესწავლის შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე.

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ლევან ქისტაური

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება