2020-01-14

რუსუდან ხომერიკის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 16 იანვარს, 16:00 საათზე, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის  წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტი რუსუდან ხომერიკი დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „პოსტმოდერნისტული ტექსტის თარგმნის პრობლემები (ორჰან ფამუქის „მე წითელი მქვია“ და „შავი წიგნის“ ქართული თარგმანების მიხედვით)“
სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ელენე ჯაველიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
ოფიციალური შემფასებლები: მარინე შონია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; მზისა ბუსკივაძე, ფილოლოგიის დოქტორი.