ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

 • ბიბლიოთეკით სარგებლობა ხელმისაწვდომი და შეუზღუდავია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.
 • ბიბლიოთეკა მკითხველისათვის ღიაა ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით, 09:00 -18:00 სთ-მდე.
 • ბიბლიოთეკაში მკითხველად დასარეგისტრირებლად საჭიროა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა;
 • ბიბლიოთეკაში მომსახურება უფასოა;
 • ბიბლიოთეკაში მკითხველის ფონდებთან დაშვება თავისუფალია.
ბიბლიოთეკა ვალდებულია:
 • დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს მკითხველთა მოთხოვნა;
 • უზრუნველყოს საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ორგანიზება;
ბიბლიოთეკის მკითხველი უფლებამოსილია:
 • მიიღოს ბიბლიოთეკაში დაცული საბიბლიოთეკო დოკუმენტები ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების შესაბამისად;
 • უზრუნველყოს საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ორგანიზება;
 • ისარგებლოს ბიბლიოთეკაში არსებული კომპიუტერით, ქსეროქსისა და სკანერის აპარატით.

მკითხველი ვალდებულია:

 • გაეცნოს და დაიცვას ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები;
 • აღნიშნული წესების დარღვევის შემთხვევაში დადგენილი წესით აანაზღაუროს მიყენებული ზარალი (”საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად).