დავით ბოსტოღანაშვილი

განათლება:

 • 1991-1996 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; იურისტი; სამართალმცოდნეობა
 • 1998-2001 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; იურიდიულ მაცნიერებათა კანდიდატი (სამართლის დოქტორი); სამართალი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1996 - 2005 - ლაბორანტი, მასწავლებელი, დოცენტი; იურიდიული ფაკულტეტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2003 - 2011 - დეკანის მოადგილე; იურიდიული ფაკულტეტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2005 - დღემდე - ასოცირებული პროფესორი; იურიდიული ფაკულტეტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2012 - 2017 - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი; იურიდიული ფაკულტეტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2009 - 2017 - ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი; ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახური; განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 2014 - დღემდე - პროფესორი; სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი; გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 2017 - დღემდე - მოწვეული პროფესორი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. ქართული საეკლესიო სამართლის შესწავლის საკითხისათვის; სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები, წიგნი I. გამომცემლობა "მერიდიანი", თბილისი 2010
 2. ორიოდე კრიტიკული შენიშვნა დავით ჩიკვაიძის სადისერტაციო ნაშრომში – „საეკლესიო სამართლის პროცესი“ გამოთქმულ ზოგიერთ მოსაზრებაზე; სამართლის ჟურნალი, №1, 2012, თბილისი, უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 3. სახალხო (საოჯახო) ზედაშეს იურიდიული მნიშვნელობისათვის ქიზიყის ჩვეულებითი სამართლის მიხედვით; სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები, წიგნი II. გამომცემლობა “მერიდიანი”, თბილისი, 2012
 4. Установление русского управления в восточной Грузии; ჟურნალი Studia Prawonoustrojowe, გამომცემლობა Uniwersitetu Warminsko-Mawurskiego w Olztyne, Olztyn (პოლონეთი), 2014. (PL ISSN 1644-0412)
 5. ეკლესიური წყობილება ქრისტიანობის წარმოშობის პირველი სამი საუკუნის მანძილზე; გამომცემლობა “მერიდიანი”, თბილისი, 2015
 6. რეცენზია ლევან ალექსიძე, იამზე გაგუა, მაია დანელია, ეკატერინე კობახიძე, ნინო რუხაძე, ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია; ლოგოსი, წელიწდეული ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში, თსუ, თბილისი 2018

სამეცნიერო კონფერენციებში/ფორუმებში მონაწილეობა:

 • 2016 წლის 13-16  სექტემბერი; ეროვნული კონგრესი სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორიასა და პოლიტიკურ და სამართლებრივ მოძღვრებათა ისტორიაში; მრონგოვო (პოლონეთი). Влияние русского правления на местное  самоуправление в Восточной Грузии во II половине XIX века
 • 2017 წლის 24-26 ოქტომბერი. საერთაშორისო კონფერენცია - რელიგიის გავლენა სახელმწიფოსა და სამართალზე: ისტორიული კონტექსტები; თბილისი, მოხსენების თემა: რელიგიის გავლენა სახელმწიფოსა და სამართალზე კათალიკოსთა სამართლის მიხედვით