2020-05-21

დოქტორანტ ნონა ინჯგიას დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 22 მაისს, 17:00 საათზე, ჩატარდება წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. 

დღის წესრიგი:

„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტის, ნონა ინჯგიას სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე: “ეროვნული სოციოკულტურული სივრცის ინტერპრეტაციის თავისებურებანი მხატვრულ თარგმანში (ლიუდმილა ულიცკაიას პროზის მიხედვით)“.

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ტატიანა ჭეიშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. ოფიციალური შემფასებლები: ირინა კაპანაძე ,ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; რუსუდან ჭანტურიშვილი,ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით დისერტაციის დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად. 

სადისერტაციო კომისიის წევრები, ექსპერტები, შემფასებლები, დოქტორანტის ხელმძღანელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დასამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს წევრები დასადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის წევრები სადოქტორო ნაშრომის დაცვაში მონაწილეობას მიიღებთ zoom-ის პროგრამით; კერძოდ, დაცვის პროცესში შეგიძლიათ ჩაერთოთ ფილოლოგიის სექციის თავმჯდომარის ბმულით: https://zoom.us/j/8978585107

ამავე ბმულით დაცვის პროცესს თვალი შეიძლება ადევნონ„განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა“ და ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლებმა; ასევე, სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.