მიხეილ ჯიბუტი

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
სკოლა: ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა
სპეციალობა: ეკონომიკის მიმართულება

სამუშაო გამოცდილება:

 • 5.01.2009 დღემდე - სრული პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 10.11.2006 დღემდე - წევრი, ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის სახელმწიფო კომისია
 • 12.06.2006 - 01.06.2007 - პოლიტიკური მრჩეველი, გაეროს განვითარების პროგრამა
 • 3.01.2006 - 1.09.2006 - პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 18.11.2005 - 15.05.2006  - დეკანი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 14.01.2005 დღემდე - წევრი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეკონომიკური საბჭო
 • 26.03.2002 - 13.09.2005 - თავმჯდომარე, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია
 • 13.03.2002 - 12.09.2005 - წევრი, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია
 • 4.11.2002 - 11.2002 - წევრი,თბილისის საკრებულო
 • 13.09.2001-დღემდე - თავმჯდომარე, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია
 • 31.07.2001-13.03.2002 - მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო
 • 11.07.2000 - 31.07.2001 - უფროსი, საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს ფასების სახელმწიფო ინსპექცია 
 • 26.12.1999 - 10.07.2000 - მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 • 27.12.1995 - 20.11.1999 - კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
 • 25.11.1995 - 20.11.1999 - წევრი, საქართველოს პარლამენტი
 • 29.06.1994 - 25.11.1995 - ხელმძღვანელი, საქართველოს გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
 • 31.01.1994 - 1.04.1994 - მსმენელი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი
 • 10.12.1993 - 29.06.1994 - მეცნიერ-კონსულტანტი, შპს “მეტა"
 • 24.11.1992 - 10.12.1993 - მინისტრი, საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო
 • 11.10.1992 - 24.11.1992 - წევრი, საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი
 • 5.06.1992 - 4.11.1992 - წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველი, საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი
 • 2.03.1992 - 5.06.1992 - სახელმწიფო მრჩეველის მ. შ. ეკონომიკურ საკითხებში, ეკონომიკური რეფორმების შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილე, საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის სახელმწიფო კანცელარია
 • 21.01.1988 - 1.05.1991 - განყოფილების გამგე, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საქართველოს ეკონომიკის განვითარების გამოცდილების განზოგადებისა და ქართული ეკონომიკური აზრის ისტორიის განყოფილება
 • 2.03.1987 - 21.01.1988 - წამყვანი მეცნიერ-მუშაკი, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 • 1.3.1985 - 1.6.1986 - სტაჟიორ-მკვლევარი, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი
 • 16.10.1981 - 16.07.1986 - უფროსი მეცნიერ-მუშაკის მ.შ., საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 • 5.06.1981 - 16.10.1981 - უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 • 1.4.1979 - 1.4.1980 - სტაჟიორ-მკვლევარი, მოსკოვის მ.ვ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1.11.1977 - 1.11.1980 - ასპირანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1.09.1975 - 24.06.1977 - სტუდენტი, მოსკოვის მ. ვ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1.09.1972 - 1.09.1975 - სტუდენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნაშრომები და პუბლიკაციები:

 • ეკონომიკის ინსტიტუტის 45 წელი - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის "მაცნე", ეკონომიკისა და სამართლის სერია, 1990, #2
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარების ისტორიული გამოცდილება - სამეცნიერო კონფერენცია "დამოუკიდებელი საქართველოს ეკონომიკა 1918 -1920 წწ'', მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1990
 • საქართველოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შესახებ - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის "მაცნე", ეკონომიკისა და სამართლის სერია, 1990, #3
 • სუვენერული საქართველოს ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია - ავტორთა კოლექტივი.რედაქტორი ა.გუნია.თბილისი.1990; თანაავტორი
 • ეკონომისტთა მსოფლიო ფორუმი - "მაცნე",ეკონომიკისა და სამართლის სერია,1991, #1
 • საქართველოს მსოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრირების შესაძლო მიმართულებები და მნიშვნელობა - "მოამბე", 1992, #2
 • ეკონომიკის ძირეული გარდაქმნის პროგრამა - "მოამბე", 1992, #2
 • საქართველოს რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პირველი ინდიკატური გეგმის პროექტი - "ეკონომისტი", 1993, #6
 • საქართველოს რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პირველი ინდიკატური გეგმა (1993-1995 წწ) პროექტი - "ეკონომიკა", 1993, #12
 • "ფერიცვალება - ანუ კუპონის გაკვეთილები ლარისათვის" - "პრეს - კურიერი'', 1997, #3-4
 • ეკონომიკური სასჯელი პოლიტიკური შეცდომებისათვის - "პრეს - კურიერი'', 1997, #3-4
 • ეკონომიკური აზრის მსოფლიო ისტორია - 6 ტომეული. მთავარი რედაქტორი ვიქტორ^ ჩერკოვეცი, მოსკოვი: "მისლი", 1997, თავი 1, §1, თავი 2, თავი 4
 • ბაზარი - ქართული ენციკლოპედია, 1997; თანაავტორი
 • რუსეთში განვითარებული მოვლენების გამო - "მაკრო-მიკრო ეკონომიკა", 1998, #8
 • მხიარული დრო (ინგლისურ ენაზე) - "პროფაილი", 1999, #1
 • 2000 წლის ბიუჯეტი - "მაკრო-მიკრო ეკონომიკა", 1999, #5
 • ლარის ისტორიის ნაკლებად ცნობილი ფურცლები - "ბანკი", 2000, #1
 • მსოფლიო ეკონომიკაში საქართველოს ეკონომიკის ინტეგრირების უახლესი ისტორია და პერსპექტივები - ეკონომიკის აქტუალური საკითხები: სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. XV1 გამოშვება. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2001
 • საქართველოს ფინანსური ბაზარი ეკონომიკის რეფორმების პროცესში - საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები, ტ. III, რედაქტორი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ლ. ჩიქავა,თბ: 
  ’სიახლე", 2002
 • კორპორაციული მართვა საქართველოში: მდგომარეობა, განვითარების პერსპექტივები - გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები, ტ.V1, პროფ. ი. მესხიას რედაქციით; თბ.: ფსკი, 2002
 • ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და მისი რეგულირება - "გადასახადები", 2003, თებერვალი, #4
 • საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი 2002 წელს - საქართველოს ეკონომიკის მიმართულებები. კვარტალური მიმოხილვა, 2003, #2-3
 • Securities Market of Georgia in 2002 - Georgian Economic Trends,Quarterly Review,№2-3, 2003
 • კორპორაციების მმართველი ორგანოების მიერ აქციონერთ^ (ინვესტორთა) ინტერესების დაცვის სახელმწიფო კონ- ტროლი - II გერმანულ-ქართული სიმპოზიუმი საკორპორაციო სამართალში. თბ., 2003, (ქართულ და გერმანულ ენებზე)
 • საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი - თბ.: სიახლე, 2003
 • ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი - თბ.: 2004; თანაავტორობით
 • ფასიანი ქაღალდების სფეროში 2003 წელს მიღებული ნორმატიული აქტების მიმოხილვა - ქართული სამართლის მიმოხილვა, ტ. 7., #1, 2004; თანაავტორობით
 • ბუღალტრები უნდა ავიდნენ კოდექსამდე და არა პირიქით. - "ბიზნესი და კანონმდებლობა'', 2004, სექტემბერი
 • აფხაზეთში (საქართველო) კონფლიქტის გადაწყვეტის ხელშეწყობა ეკონომიკური ფაქტორების გამოყენებით - თბ.: 2005
 • მ.ჯიბუტი (რედაქტორი) კრებული: საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი 1999-2005 წლებში - თბ.: 2005
 • ადგილობრივი განვითარების პრობლემების გადაწყვეტის ინსტრუმენტები ქალაქებსა და რაიონებში - თვითმმართველობის ორგანოს მოხელისათვის.სახელმძღვანელო.თავი III,თბ.:2006
 • რეალური თვითმმართველობის საკითხისათვის - საერთაშორისო კონფერენცია"ეფექტიანი დემოკრატიული მართვა ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში" მასალები.თბილისი, 2006.  
 • დისკუსია განათლების საკითხებზე - საქართველოს ეკონომიკა, 2006, #6
 • Decentralization in Georgia - International Conference on Effective Democratic Governance at Local and Regional Levels in Eastern European Countries. Tbilisi, 2006.
 • საქართველოს რეგიონული მოწყობის საკითხისათვის - საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია.  შრომები. ტ.6 თბილისი:სიახლე,2008.
 • ქართველთა გამრავლებისა და მრავალრიცხოვანი საქართველოსათვის (დემოგრაფიული განვითარების კონცეფცია) - თბილისი:სულიერების, კულტურისა და მეცნიერების აღორძინებისა და განვითარების სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-
  პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდთან არსებული საქართველოს დემოგრაფიული პრობლემების შემსწავლელი კომისია, 2008; თანაავტორი http://www.fundpatriarch.ge/files/demografia-doc_wxo4x51x.doc
 • 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომისა და მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გავლენა ბიზნესზე საქართველოში - თბილისი:საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია. 2009
 • თვითმმართველობის ვადამდე არჩევნების გამო - საქართველოს ეკონომიკა.2010, №10
 • თანამედროვე ქართული ეკონომიკური აზრის კრიტიკა - ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე( 8-9 ივლისი,2010). პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. თბ.,2010
 • პაატა გუგუშვილის ნაშრომის "კაპიტალიზმის წარმოშობა და განვითარება საქართველოსა და ამიერკავკასიაში“ სათაურის წარმოშობის გამო - ეკონომისტი,2010, №3
 • რეგიონალიზაციის სწორი გაგებისათვის - ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ევროპაში:თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ბათუმი, 8-9ივლისი, 2010, გვ.28-29
 • თვითმმართველობის კონსტიტუციური ეკონომიკა საქართველოში - შრომები. IX ტომი.საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია.თბილისი,საგამომცემლო ფირმა „სიახლე“,2011
 • გლობალიზაცია-უცოდნელი ცოდნა - სოციალური ეკონომიკა, 2011,1(13)
 • თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტი - მონიტორინგის ანგარიში,თბილისი,2011; თანაავტორი
 • ინფლაციისა და უმუშევრობის ურთიერთობის პარადოქსი საქართველოში - ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.თბილისი,15-16 აპრილი, 2011,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი.
 • ფრიად სერიოზული და საჭირო ნაშრომი დასანანი ხარვეზებით - ეკონომიკა და ბიზნესი,№4 2014,  გვ.185-193 თანაავტორობით:ლეო ჩიქავა, რევაზ გოგოხია, მიხეილ ჯიბუტი
 • დავიცვათ კონსტიტუცია გაყალბებისგან - სოციალური ეკონომიკა, №4 2014, გვ.154-161თანაავტორობით: ნოდარ ნათაძე, პაატა კოღუაშვილი, მიხეილ ჯიბუტი
 • დავიცვათ კონსტიტუცია გაალბებისგან - თბილისი, 2014, 115 გვ. თანაავტორობით: ნოდარ ნათაძე, პაატა კოღუაშვილი, მამუკა გიორგაძე, თენგიზ დიხამინჯია, მიხეილ ჯიბუტი
 • საქართველოში არსებული სასურსათო უსაფრთხოების შემადგენელი ინსტიტუციური მექანიზმები და შესასაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკა - თბილისი,OXFAM,2014,87 გვ.
 • ლარის ისტორიისათვის - ქართული უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 21.10.2015. თბილისი: ქართული უნივერსიტეტი,2015.გვ.99-103.
 • მიწის მართვის სისტემის გაუმჯობესებისათვის - აგრარული საქართველო, 2015, .№2გვ.5-8, თანაავტორობით: პაატა კოღუაშვილი, ანზორ მესხიშვილი, მიხეილ ჯიბუტი
 • კუპონის ეროვნულ ვალუტად გახდომისა და მისი ლარში დენომინაციის ისტორია - ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტ.II, თბილისი: ქართული უნივერსიტეტი, 2015, გვ.267-279
 • Партийный бюджет. - Business Time Georgia" - 2015.№1, Январь. стр. 45
 • საქართველო 2050: საქართველოს განვითარების სტრატეგია - თბილისი, 2015,353 გვ, თანაავტორი,მთავარი რედაქტორი ზაქარია ქუცნაშვილი
 • საქართველოში ეკონომიკური განათლების რეფორმის შესახებ - ახალი ეკონომისტი - №4, 2017; გვ.60 - 76 http://www.loi.ge/media/pdf/eko-4-2017.pdf
 • თბილისის ურბანული კრიზისი ასახული "გენგეგმის" ქრონიკებში - ბიზნესი და კანონმდებლობა - №4, 2017, გვ. 50 - 78. http://b-k.ge/templates/Jordan/pdf/04%202017-2.pdf