2020-05-05

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ადმინისტრირების წესი

განისაზღვრა 2019–20 წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდის ჩატარების წესი:

  • წერითი გამოცდა ჩატარდება მუდლის (moodle.sangu.edu.ge) ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით.
  • ზეპირი გამოცდა – პლატფორმა Google meet-ის გამოყენებით.

საგამოცდო ცენტრი უზრუნველყოფს საგამოცდო ცხრილის შედგენას და სტუდენტთა ინფორმირებას ums.sangu.edu.ge პლატფორმის მეშვეობით, ასევე, შესაბამისი საგამოცდო ვარიანტების განთავსებას www.moodle.sangu.edu.ge-ზე.

ამასთან, სტუდენტი ვალდებულია, ავტორიზაცია გაიაროს საკუთარი სახელით და გვარით, უნივერსიტეტისგან გადაცემული ელ-ფოსტის მეშვეობით.

უნივერსიტეტი ფლობს G suite ლიცენზიას, რომლის მეშვეობით სტუდენტები და თანამშრომლები სრულყოფილად ისარგებლებთ google სერვისებით კორპორაციული მეილის გამოყენებით.

უნივერსიტეტის დამფუძნებლის ბრძანება #14

"COVID 19 ვირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის და დროებითი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ" ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2020 წლის 12 მარტის N9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #7

"საქართველოს ტერიტორიაზე საგანგებო მდგოომარეობის მოქმედების პერიოდში ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დისტანციურად განხორციელების წესში" ცვლილების შეტანის შესახებ

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #8

„2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ადმინისტრირების წესის“ დამტკიცების შესახებ

 

დამხმარე მასალები:

Google Meet-ის სახელმძღვანელო

ვიდეო საცავის გაზიარება (Google Drive) სახელმძღვანელო

Moodle-ის პლატფორმაზე ანგარიშის აღდგენა/აქტივაცია:

Moodle პლატფორმაზე სტუდენტთა შესრულებული ნამუშევრების შეფასების ინსტრუქცია: