2019-04-05

სტუდენტების საყურადღებოდ!

სახელმწიფო სასწავლო/სოციალური პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული  გრანტი  სტუდენტს  სტატუსის  შეწყვეტის ან შეჩერების შემთხვევაში, უნარჩუნდება შემდეგი პირობით:
ა) სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის განკუთვნილი  სახელმწიფო სასწავლო/სოციალური გრანტის თანხა ჩაერიცხება სუდენტს, რომელიც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში (ე.წ. ექე-ს ბაზა) 1 ნოემბრის მონაცემებით აქტიური სტატუსის მქონეა.
ბ) სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის განკუთვნილი  სახელმწიფო სასწავლო/სოციალური გრანტის თანხა ჩაერიცხება სუდენტს, რომელიც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში (ე.წ. ექე-ს ბაზა)  1 აპრილის მონაცემებით აქტიური სტატუსის მქონეა.
გ) 1 ნოემბრის/1 აპრილის შემდგომ სტატუსის  აღდგენის  შემთხვევაში, გრანტის მქონე სტუდენტი სწავლის აგრძელებს თვითდაფინანსების პირობით (თავად იხდის სწავლის საფასურს).
დ)  1 ნოემბრის/1 აპრილის შემდგომ სტატუსის  შეჩერების  შემთხვევაში, სტუდენტს მოცემული სემესტრის საფასური განესაზღვრება/დაეკისრება უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციის შესაბამისად.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, სტუდენტებს, რომელთაც მოპოვებული გაქვთ სახელმწიფო სასწავლო/სოციალური  გრანტი, გთხოვთ, განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდოთ თქვენს  სტატუსს და მოცემული სემესტრისათვის დაგეგმილი ცვლილება (სტატუსის შეჩერება ან აღდგენა) განახორციელოთ მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი - ზემოთ მითითებული ვადების გათვალისწინებით. 
აქვე შეგასხსენებთ, რომ სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მიზეზი პირადი განცხადების  გარდა შეიძლება იყოს:

  • ფინანსური დავალიანება (ადმინისტრაციული რეგისრაციის გაუვლელობა, მათ შორის თუ ეტაპობრივად იხდით თანხას, მაგრამ არ გაქვთ ოფიციალური განცხადება დაწერილი გრაფიკის თაობაზე)
  • ფინანსური დავალიანება (განცახდებაში ასახული ინდივიდუალური გრაფიკის დარღვევა, მათ შორის არასრული გადახდა. მაგ:  თვეში გარფიკის შესაბამისი 200 ლარის ნაცვლად 160 ლარის გადახდა)
  • აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობა (რექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ-აკადემიური კალენდრით დადგენილ ვადებში ან/და არაუგვიანეს სწავლის დაწყებიდან 1 თვის განმავლობაში. 
  • ავადმყოფობა
  • უცხო ქვეყანაში, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა

აგრეთვე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ უნივერსიტეტში  მიმდინარე სხვა პროცესების პარალელურად, სტატუსის აღდგენის შესახებ განცხადებაზე რეაგირებას, შესაბამისი ბრძანების მომზადებას, გატარებას, რეზოლუციის დადებას და შემდგომ უკვე მის ასახვას, როგორც საუნივესიტეტო (უნიმანი, უმს) ბაზებში ასევე ექე-ს რეესტრში ჭირდება გარკვეული პერიოდი. ამიტომ დაიჭირეთ თადარიგი და მინიმუმ 2-3 სამუშაო დღით ადრე მიმართეთ უნივერსიტეტს განცხადებით სტატუსის აღდგენის შესახებ. 
(სამუშაო დღეებათ ითვლება კალენდარული დღეები გარდა შაბათ-კვირისა და ოფიციალური უქმე დღეებისა)

სახელმწიფო სამაგისტრო /სოციალური პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული გრანტის თანხების შენარჩუნების/დაკარგვის პირობები:
სახელმწიფო სამაგისტრო/სოციალური პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული  გრანტი  მაგისტრანტს სტატუსის  შეწყვეტის ან შეჩერების შემთხვევაში, უნარჩუნდება შემდეგი პირობით:
ა) სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის განკუთვნილი  სახელმწიფო სამაგისტრო/სოციალური გრანტის თანხა ჩაერიცხება მაგისტრანტს რომელიც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში (ე.წ. ექე-ს ბაზა) 15 ნოემბრის მონაცემებით აქტიური სტატუსის მქონეა.
ბ) სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის განკუთვნილი  სახელმწიფო სამაგისტრო/სოციალური გრანტის თანხა ჩაერიცხება მაგისტრანტს, რომელიც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში (ე.წ. ექე-ს ბაზა)  1 აპრილის მონაცემებით აქტიური სტატუსის მქონეა.
გ) 15 ნოემბრის/1 აპრილის შემდგომ სტატუსის  აღდგენის  შემთხვევაში, გრანტის მქონე მაგისტრანტი სწავლის აგრძელებს თვითდაფინანსების პირობით (თავად იხდის სწავლის საფასურს).
დ)  15 ნოემბრის/1 აპრილის შემდგომ სტატუსის  შეჩერების  შემთხვევაში, მაგისტრანტს მოცემული სემესტრის საფასური განესაზღვრება/დაეკისრება უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციის შესაბამისად.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, მაგისტრანტებს, რომელთაც მოპოვებული გაქვთ სახელმწიფო სამაგისტრო/სოციალური გრანტი, გთხოვთ, განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდოთ თქვენს  სტატუსს და მოცემული სემესტრისათვის დაგეგმილი ცვლილება (სტატუსის შეჩერება ან აღდგენა) განახორციელოთ მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი - ზემოთ მითითებული ვადების გათვალისწინებით.
აქვე შეგასხსენებთ, რომ სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მიზეზი პირადი განცხადების  გარდა შეიძლება იყოს:

  • ფინანსური დავალიანება (ადმინისტრაციული რეგისრაციის გაუვლელობა, მათ შორის თუ ეტაპობრივად იხდით თანხას, მაგრამ არ გაქვთ ოფიციალური განცხადება დაწერილი გრაფიკის თაობაზე)
  • ფინანსური დავალიანება (განცახდებაში ასახული ინდივიდუალური გრაფიკის დარღვევა, მათ შორის არასრული გადახდა. მაგ:  თვეში გარფიკის შესაბამისი 200 ლარის ნაცვლად 160 ლარის გადახდა)
  • აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობა (რექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ-აკადემიური კალენდრით დადგენილ ვადებში ან/და არაუგვიანეს სწავლის დაწყებიდან 1 თვის განმავლობაში. 
  • ავადმყოფობა
  • უცხო ქვეყანაში, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა

აგრეთვე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ უნივერსიტეტში  მიმდინარე სხვა პროცესების პარალელურად, სტატუსის აღდგენის შესახებ განცხადებაზე რეაგირებას, შესაბამისი ბრძანების მომზადებას, გატარებას, რეზოლუციის დადებას და შემდგომ უკვე მის ასახვას, როგორც საუნივესიტეტო (უნიმანი, უმს) ბაზებში ასევე ექე-ს რეესტრში ჭირდება გარკვეული პერიოდი. ამიტომ დაიჭირეთ თადარიგი და მინიმუმ 2-3 სამუშაო დღით1 ადრე მიმართეთ უნივერსიტეტს განცხადებით სტატუსის აღდგენის შესახებ.
(სამუშაო დღეებათ ითვლება კალენდარული დღეები გარდა შაბათ-კვირისა და ოფიციალური უქმე დღეებისა)

 

ქართული უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია