ტრენინგი: ჩხრეკისა და ამოღების პრაქტიკული ასპექტები

2018 წლის 19 და 20 დეკემბერს სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების მონაწილეობით ჩატარდა იმიტირებული პროცესები სამოქალაქო სამართალში. პროცესების შემდეგ გაიმართა დისკუსია, სადაც განხილულ იქნა სტუდენტების მიერ ჩატარებული სამუშაო, ძლიერი და სუსტი მხარეები. იმიტირებული პროცესები ემსახურება სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე პრაქტიკული უნიარ-ჩვევების განმტკიცებას. პროფესორმა იოსებ წერეთელმა სამართლის სპეციალობის სტუდენტებისთვის ჩაატარა ტრენინგი: ჩხრეკისა და ამოღების პრაქტიკული ასპექტები.