ვაჟა ნებიერიძე

განათლება:

 • 2013-17 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: საბუნებიემეტყველო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი; სპეციალობა: ქიმია
 • 2009-11 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: საბუნებიემეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი; სპეციალობა: ქიმია
 • 2005-09 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკადემიური ხარისხი: საბუნებიემეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი; სპეციალობა: ქიმია

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2018-დღემდე - უფროსი კოორდინატორი, ხარისხის უზრუნველყოფის და სტრატეგიული განვითარების სამსახური, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 2018-დღემდე - ლაბორატორიის გამგე, სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია, ევრორეგიონალური სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 2017-დღემდე - მიწვეული ლექტორი, ჯანმრთელობის მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა, საქართველოს უნივერსიტეტი
 • 2014-18 - ლაბორანტი, სტეროიდულ ნივთიერებათა ლაბორატორია, თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი
 • 2015 - სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი, ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

პუბლიკაციების ჩამონათვალი (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. Megastigmane glycosides from the leaves of Tribulus terrestris, Chemistry of Natural Compounds, 2018, 54(1), 63-65 https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-018-2259-5
 2. Sesquiterpene glycosides from the flowers of Yucca gloriosa, Chemistry of Natural Compounds, 2018, 54(1), 73-76 https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-018-2262-x
 3. New Furostanol Glycosides from Polygonatum multiflorum (L.) All, Natural product research, 2018,  Jan 31:1-8 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2018.1431628?journalCode=gnpl20
 4. Nucleosides from Tribulus terrestris, Chemistry of Natural Compounds, 2017, 53(5), 1010-1011 https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-017-2188-8
 5. New steroidal glycosides from pericarp of Digitalis ferruginea, Chemistry of Natural Compounds, 2017, 53(6), 1083-1087 https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-017-2206-x
 6. New flavonoid glycosides from the leaves of Tribulus terrestris, Natural product communications, 2017, 7(12), 1057-1060 https://www.researchgate.net/publication/319039907_New_flavonoid_glycosides_from_the_leaves_of_tribulus_terrestris 
 7. Furostanol glycosides from the roots of Tribulus terrestris L., Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2017, 11(1), 122-126 http://science.org.ge/bnas/t11-n1/20_Kemertelidze.pdf
 8. ახალი ფენილეთანოიდი Digitalis ferruginea L.-დან, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2017, 43(2), 206-209
 9. Фенолокарбоновые кислоты и флавоноиды цветков Yucca gloriosa L., Известия Национальной Академии Грузии, серия химическая, 2017, 43(2), 210-211
 10. Некоторые компоненты стеблей Yucca gloriosa L. Известия Национальной Академии Грузии, серия химическая, 2017, 43(1), 97-99
 11. Furostanol glycosides from the leaves of Tribulus terrestris L. Georgia chemical journal, 2017, 17(1), 111-115
 12. ოლიგოსაქარიდი და კარდენოლიდები Digitalis ferrugenea L. პერიკარპიუმიდან, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2017, 17(1), 116-119
 13. Phenylethanoid glycosides from the roots of Digitalis ciliata Trautv. Helvetica chimica acta, 2016, 99, 3, 241-245 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hlca.201500288
 14. Flavonoid glycosides from the leaves of Tribulus terrestris growing in Georgia., Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series, 2015, 41(3), 240-243
 15. Tribulus terrestris - კუროსთავის სტეროიდული და ფენოლური ნივთიერებები, ქართული უნივერსიტეტის შრომები, 2015, 2, 222-227
 16. Tribulus terrestris - კუროსთავის ცალკეული ვეგეტატიური ორგანოების გამოკვლევა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2014, 40(2-3), 198-201

სამეცნიერო კონფერენციებში/ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. 2018 - მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, თბილისი, საქართველო, Tribulus terrestris L.-ის ქიმიური შედგენილობის შესახებ
 2. 2018 - მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, თბილისი, საქართველო, საქართველოში ინტროდუცირებული Yucca gloriosa L. - იუკა დიდებული - სხვადასხვა კლასის ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა წყარო
 3. 2017 - International conference and exhibition on pharmaceutical and pharmacognosy, ბარსელონა, ესპანეთ, New data about chemical composition of Tribulus terrestris L.
 4. 2017 - New and old Phytochemicals: their role in ecology, veterinari and welfare, პესკარა, იტალია, Investigation of chemical composition of Tribulus terrestris L. roots
 5. 2017 - New and old Phytochemicals: their role in ecology, veterinari and welfare, პესკარა, იტალია, Steroidal and cardiac glycosides from the pericarp of Digitalis ferruginea L.
 6. 2017 - Natural Products in Health, Agro-Food and Cosmetics, ლილი, საფრანგეთი, New flavonoid glycosides from Tribulus terrestris L.
 7. 2017 - Natural Products in Health, Agro-Food and Cosmetics, ლილი, საფრანგეთი, Steroidal and phenolic compounds from the Yucca gloriosa L. flowers and stems
 8. 2017 - Future Technologies and Quality of Life, ბათუმი, საქართველო, Chemical Composition of the Flowers Yucca gloriosa L. Cultivated in Georgia
 9. 2017 - ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია, თბილისი, საქართველო, Digitalis ferrugenea L. პერიკარპიუმის ფენილეთანოიდური გლიკოზიდები
 10. 2016 - მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, თბილისი, საქართველო, Tribulus terrestris ახალი ფუროსტანოლური გლიკოზიდი
 11. 2016 - მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, თბილისი, საქართველო, რიბონუკლეოზიდები Tribulus terrestris L.-დან
 12. 2016 - მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, თბილისი, საქართველო, Tribulus terrestris ახალი ფლავონოიდური გლიკოზიდები
 13. 2016 - მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, თბილისი, საქართველო, Digitalis ferruginea-ს პერიკარპიუმის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა
 14. 2016 - მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, თბილისი, საქართველო, Yucca gloriosa L- ყვავილების და ღეროების სტეროიდული და ფენოლური ნივთიერებები
 15. 2015 - 11th international symposium on the chemistry on natural compounds, ანტალია, თურქეთი, Tribulus terrestris growing in Georgia: A rich source of steroidal and flavonoid glycosides
 16. 2015 - 3rd international conference on pharmaceutical science, თბილისი, საქართველო, Flavonoid glycosides from leaves of Tribulus terrestris
 17. 2015 - ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია, Flavonoid glycosides from leaves of Tribulus terrestris
 18. 2015 - ქართული უნივერსიტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, საქართველო, კუროსთავის სტეროიდული და ფლავონოიდური გლიკოზიდები
 19. 2013 - მეორე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, თბილისი, საქართველო, საქართველოში მოზარდი მცენარის Tribulus terrestris ცალკეული ორგანოების ქიმიური შედგენილობის შესწავლა
 20. 2012 - ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქიმია და სამკურნალო პრეპარატების ექსპერტიზა, თბილისი, საქართველო, წამწამოვანი სათითურას ნაყოფების სტეროიდული გლიკოზიდები

საგრანტო პროექტები:

 1. 2017 - ახალი მონაცემები Tribulus terrestris ქიმიური შედგენილობის შესახებ, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 2. 2016-17 - კუროსთავის ფესვების ქიმიური შედგენილობის შესწავლა სამკურნალო პრეპარატების მიღების მიზნით, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 3. 2015-16 - საქართველოს ფლორის მცენარეების:Tribulus terrestris, Digitalis ciliata და Digitalis ferruginea ქიმიური შედგენილობის შესწავლა, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 4. 2014 - საქართველოში მოზარდი მცენარის Tribulus terrestris ცალკეული ორგანოების ქიმიური შედგენილობის შესწასვლა, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ტრენინგები/სემინარები:

 • 2/02/2016-27/07/2016 - საქართველოს ფლორის მცენარეების:Tribulus terrestris, Digitalis ciliata და Digitalis ferruginea ქიმიური შედგენილობის შესწავლა, ინსბრუკის უნივერსიტეტი, ფარმაციის, ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი, ინსბრუკი, ავსტირა
 • 5/07/2015 - ფარმაცევტული და ბიოსამედიცინო ანალიზენი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
 • 21/10/2015 - ფარმაკოლოგიური კვლევ, თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო
 • 4/05/2014-30/07/2014 - საქართველოში მოზარდი მცენარის Tribulus terrestris ცალკეული ორგანოების ქიმიური შედგენილობის შესწასვლა, ნატურალურ მედიცინის სახელმწიფო ლაბორატორია (ჩინეთის ფარმაცევტული უნივერსიტეტი)    ნანჯინგი, ჩინეთი

სტიპენდიები და ჯილდო:

 • 2018 - ჯილდო 2018 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერთა და მეცნიერთა ჯგუფებისათვის, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ენები:

 • ინგლისური - კარგად