მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2022 წელი)

ბრძანება # 13-ს  2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 
ბრძანება # 17-ს  2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა პროცესის და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.  
ბრძანება # 41 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტატუსშეჩერებული სტუდენტებისთვის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში საშეღავათო პირობების განსაზღვრის შესახებ. 
ბრძანება # 35-ს  რექტორის 2021 წლის 22 ივლისის N209-ა ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2021-2022 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ: ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
ბრძანება # 11-კ  რექტორის 2022 წლის 21 იანვრის # 3-კ ბრძანებაში "აკადემიურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე" ცვლილებების შეტანის შესახებ. 
ბრძანება #12-კ  რექტორის 2022 წლის 26 იანვრის # 5-კ ბრძანებაში "აკადემიურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე" ცვლილებების შეტანის შესახებ. 
ბრძანება #1  აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), აგრეთვე მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ფორმის შესახებ.
ბრძანება # 4  ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე უნივერსიტეტის 1-3 პრიორიტეტული არჩევის პირობებში ეროვნული გამოცდების შედეგად ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში ჩარიცხული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებისთვის 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ. 
ბრძანება # 5

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროგრამის აკრედიტაციის ვადის ამოწურვის გამო განახორციელეს შიდა მობილობა, 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების შესახებ.

ბრძანება # 6

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხული სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ.
ბრძანება # 8 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებისთვის 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ.  
ბრძანება # 4 რექტორის 2022 წლის 31 იანვრის N1 ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) აგრეთვე მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ფორმის შესახებ"  ცვლილების შეტანის თაობაზე.
ბრძანება # 332-ს

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2022-2023 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ.

ბრძანება # 21

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ.

ბრძანება # 22

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება სტუდენტებისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის გათვალისწინებით 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ

ბრძანება # 23

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე უნივერსიტეტის 1-3 პრიორიტეტული არჩევის პირობებში ეროვნული გამოცდების შედეგად ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში ჩარიცხული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონდე სტუდენტებისთვის 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ.

ბრძანება # 508-ს

რექტორის ბრძანება 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების ადმინისტრირების პროცესის ვადების გაგრძელების შესახებ.

ბრძანება # 517-ს 

რექტორის 2022 წლის 23 სექტემბრის #508-ს ბრძანების "2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების ადმინისტრირების პროცესის ვადების გაგრძელების შესახებ" ბათილად ცნობის თაობაზე. 

ბრძანება # 543-ს

რექტორის ბრძანება 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.

ბრძანება # 14

 რექტორის ბრძანება მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 2022-2023 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ.

 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა