მენიუ

დამატებითი (minor) პროგრამები

წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი ძირითად (major) სპეციალობასთან ერთად, გთავაზობთ შესაძლებლობას აირჩიოთ დამატებითი სპეციალობა.

SANGU-ს საბაკალავრო პროგრამის II-V სემესტრის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, გარდა ძირითადი (major) სპეციალობისა, დარეგისტრირდნენ დამატებითი (minor) სპეციალობის პროგრამებზე.

რა არის დამატებითი (minor) პროგრამა?
საბაკალავრო პროგრამაში გათვალისწინებული თავისუფალი კრედიტების/არჩევითი კურსების გავლის ნაცვლად, სტუდენტი ეუფლება დამატებით სპეციალობას.
ასეთ შემთხვევაში, სტუდენტის სახელზე გაცემულ დიპლომში მიეთითება:

  • ძირითადი სპეციალობა (რომელშიც კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია)
  • დამატებითი სპეციალობა


დამატებითი პროგრამებია:

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, შეთავაზება არ ვრცელდება რეგულირებადი (სამართლის) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებზე.  

 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა