მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2023 წელი)

ბრძანება # 8-ს
რექტორის 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 
ბრძანება # 15-ს რექტორის 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 
დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება N4 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის გათვალისწინებით 2022-23 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ
დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება N5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2022-23 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან განთავისუფლების შესახებ
ბრძანება N 222-ს  ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ტურიზმის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ტურიზმის ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის რიგგარეშე შიდა მობილობის გამოცხადების, ვაკანსიებისა და პროცესების ადმინისტრირების ვადების, აგრეთვე აღიარების კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ. 

ბრძანება N235-ს

 რექტორის ბრძანება 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ. 

ბრძანება N242-ს 

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.

ბრძანება N243-ს 

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიების და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის, მაგისტრანტობის კანდიდატთა შესარჩევი საუნივერსიტეტო საგამოცდო/გასაუბრების კომისიების, აგრეთვე მაგისტრატურაში შემსვლელთათვის საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების საპრეტენზიო საბჭოების შექმნის შესახებ. 

ბრძანება N244-ს 

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურებზე 2023-2024 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ. 

ბრძანება #247-ს 

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საქართველოს ისტორიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიების და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის, დოქტორანტობის კანდიდატთა შესარჩევი საუნივერსიტეტო საგამოცდო/გასაუბრების კომისიების, აგრეთვე საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების სააპელაციო კომისიის შექმნის შესახებ. 

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება N15

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების მოდიფიცირებული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის მომსახურების განმეორებით მიღების/დამატებით გასავლელი სასწავლო კომპონენტის განსხვავებული საფასურის დადგენის შესახებ

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება N17

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის გათვალისწინებით 2023 – 2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ.

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება N18

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2023- 2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან განთავისუფლების შესახებ.

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება N20

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე რიგგარეშე შიდა მობილობით/შიდა მობილობით გადასული აკრედიტაციის ვადაამოწურული და გაუქმებული ტურუზმის ბიზნესის პროგრამის სტუდენტებისთვის მომსახურების განმეორებით მიღების/დამატებით გასავლელი სასწავლო კომპონენტის განსხვავებული საფასურის დადგენის შესახებ.

ბრძანება N10

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 2023-2024 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ

 

 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა