მენიუ

ადამიანური რესურსების მართვის სასერტიფიკატო პროგრამა

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი გთავაზობთ ადამიანური რესურსების მართვის სასერტიფიკატო პროგრამას.


კურსის მიზანია
მსმენელებს ჩამოუყალიბდეთ ადამიანური რესურსების მართვის ფართო ხედვა, რაც გულისხმობს HR სისტემების სწავლებას, როგორც ბიზნესის განვითარებისთვის ასევე თანამშრომლებისთვის სამართლიანი და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნას.

სასწავლო კურსის განმავლობაში მსმენელები გაეცნობიან ადამიანური რესურსების მართვის ძირითად საკითხებსა და თანამედროვე ხედვებს.


სასწავლო პროცესი ითვალისწინებს მსმენელების აქტიურ ინტერაქციასა და ჩართულობას, მსმენელებს შესაძლებლობა ექნებათ გაანალიზონ რეალური HR პროექტები.
თითოეული ბლოკის დასრულების შემდეგ მსმენელები იმუშავებენ პრაქტიკულ დავალებაზე, ხოლო სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მოამზადებენ შემაჯამებელ პროექტს.


კურსი განკუთვნილია,
როგორც ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის, რომელთაც სურთ გაიღრმავონ საკუთარი ცოდნა და უნარები ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, რომელთაც სურთ გაეცნონ და შეისწავლონ ადამიანურ რესურსების მართვა.


მსმენელებს ვთავაზობთ კარიერულ კონსულტირებას და დასაქმების ხელშეწყობას. მათ მუდმივად დაეგზავნებათ სხვადასხვა სტაჟირების პროგრამები და ვაკანსიები, რომლებსაც უნივერსიტეტს სთავაზობენ პარტნიორი კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციები.


სწავლის ხანგრძლივობა:
 30 საათი. ლექციები ჩატარდება კვირაში ორჯერ, კვირის დღეებში 19:00-დან 22:00 საათამდე
სწავლების ენა: ქართული
სწავლების ფორმატი: ჰიბრიდული
სწავლის ღირებულება: 650₾
რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 2024 წლის 6 მაისი
საკონტაქტო ელ. ფოსტა: hrsangu@sangu.edu.ge

გთხოვთ, სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა 


პროგრამის აღწერა

ადამიანური რესურსების მართვის როლი
 • ადამიანური რესურსების მართვის არსი და მნიშვნელობა ორგანიზაციაში
 • ადამიანური რესურსების მართვა, როგორც მეცნიერება და სასწავლო დარგი
 • ადამიანური რესურსების მართვის ძირითადი მიმართულებები
 • HR-ის როლი ორგანიზაციაში
 • HR როგორც ბიზნეს პარტნიორი
რეკრუტმენტი
 • ეფექტური რეკრუტმენტის როლი ორგანიზაციაში
 • თანამშრომლების შერჩევის სტრატეგია
 • რეკრუტმენტის ეტაპები და მეთოდები
 • გასაუბრების ჩატარების ტიპები და სტრატეგიები
 • თანამშრომლის ადაპტაცია (On Boarding)
პოზიციების კატეგორიზაცია და სამუშაო აღწერილობები 
 • პოზიციების კატეგორიზაციის მნიშვნელობა ორგანიზაციაში
 • სამუშაო აღწერილობა (Job Descriptions)
საკადრო დოკუმენტაციის მომზადება 
 • პერსონალის საშტატო განრიგი
 • საქმისწარმოების ერთიანი წესების“ შესახებ ბრძანებულების განხილვა საკადრო ჭრილში
 • ადამიანური რესურსების მართვა და ბრძანებების ადმინისტრირება
 • პესრონალის პირადი საქმის შექმნა
 • ელექტრონული ფაილინგი - საქმისწარმოება
 საქართველოს შრომის კანონმდებლობა
 • საქართველოს შრომის კოდექსის განხილვა
 • დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლება მოვალეობათა განხილვა
 • პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაციის ცნება
 • დისკრიმინაციული და არადისკრიმინაციული მიდგომები პერსონალთან
 • წინასახელშეკრულებო ურთიერთობების განხილვა
 • შრომით ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრა
 • გამოსაცდელი ვადა, სტაჟირება
 • მივლინება - პროცედურები, ბრძანება, სამივლინებო მოწმობა
 • სამუშაო დროის განსაზღვრა და სპეციფიკაციები
 • დასწრების ტაბელი და კონტროლის მექანიზმები
 • ზეგანაკვეთური სამუშაო და ნახევარი განაკვეთის სპეციფიკაციები
 • შვებულება, ბრძანება და სპეციფიკაციები
 • დეკრეტი - შვებულება მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო
 • შვებულების მიცემისა და გამოთვლის წესები
 • დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო
 • შრომის ანაზღაურება და სახელფასო სისტემის განსაზღვრა
 • ანაზღაურებიდან დაქვითვის წესი
 • შრომითი ურთიერთობის შეჩერება და მისი საფუძვლები
 • ხელშეკრულების და შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის სპეციფიკაციები (Off Boarding processes)
 • შრომითი დავები
 პერსონალური მონაცემების დაცვა
 • პერსონალური მონაცემების არსი ადამიანური რესურსების მართვაში
 • პერსონალის ფაილების შენახვის, დაცვისა და დამუშავების საერთაშორისო წესები და ადგილობრივი კანონმდებლობა
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის სრული მიმოხილვა Ehrms
 • ფეიროლი
 • პესრონალური მონაცემების ფაილინგის სტანდარტები
სამოტივაციო და საბონუსე სისტემები 
 • კორპორატიული კულტურის შექმნა
 • თანამშრომელთა მოტივაციისა და დემოტივაციის მოდელები
 • პროფესიული და კარიერული განვითარების მოდელები
 • სამოტივაციო და საბონუსე სისტემების შექმნა
 • დაჯილდოებისა და წახალისების სისტემები (ბენეფიტები)
 • დაზღვევის და სხვა კორპორაციული სეგმენტების ეფექტური განხორციელება
 • პერსონალისთვის საყვედურის გამოცხადების მექანიზმები და დისციპლინური
 • პასუხისმგებლობის დაკისრება
 • ტრენინგ საჭიროებების დაგეგმვა და განსაზღვრა
 • ტრენინგ საჭიროებათა შეფასების მეთოდები
HR მართვის როლი შრომის უსაფრთხოებაში
 • შრომის უსაფრთხოების ზოგადი მიმოხილვა
 • შრომის უსაფრთხოება და შრომითი პირობების ორგანიზება სამუშაო სივრცეში
 • ადგილობრივი კანონმდებლობის მიმოხილვა
 • HR დეპარტამენტის როლი შრომის უსაფრთხოების მართვის ციკლში
თანამშრომელთა შეფასება და HR კვლევები
 • თანამშრომელთა შეფასების სისტემები
 • თანამშრომელთა კმაყოფილების გაზომვა
 • საკადრო პოლიტიკის არსი
 • დავალების - პროექტის განსაზღვრასწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერის ორენოვანი სერტიფიკატი (HRM Certificate).
სერტიფიკატის აღების წინაპირობა:
პროგრამის მანძილზე, მსმენელებს არ უნდა ჰქონდეთ ორზე მეტი გაცდენა. კურსის ბოლოს უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი, რომელიც შეფასდება 100 ქულიანი სისტემით.

 


ტრენერები

ნატალია მაისურაძე

ნატალია მაისურაძე
სამართლის დოქტორანტი, ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით დამხმარე სახელმძღვანელოების თანაავტორი, ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით 12 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, როგორც საჯარო, ასევე, კერძო სექტორში.

ძირითადი მიმართულებები - ბენეფიტებისა და კომპენსაციის სისტემები, შიდა ორგანიზაციული კვლევები, ტრენინგები, პროფესიული განვითარება, პერსონალის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული პროცესების/დოკუმენტბრუნვის მართვა, თანამშრომელთა შერჩევა.

მარიამ გელაშვილი

მარიამ გელაშვილი
საჯარო მმართველობის მაგისტრი, HR - მენეჯერი, განათლების სფეროში ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

ძირითადი მიმართულებები - შიდა ორგანიზაციული კვლევები, ტრენინგები, პროფესიული განვითარება, პერსონალის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული პროცესების/დოკუმენტბრუნვის მართვა, თანამშრომელთა შერჩევა.

მარიამ ქვარიანი

მარიამ ქვარიანი
ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი, წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის დასაქმებისა და კარიერული განვითარების სამმართველოს უფროსი, განათლების სფეროში კარიერული კონსულტირების მიმართულებით 4 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

ძირითადი მიმართულებები - კარიერული კონსულტირება, ორგანიზაციული კვლევები, შრომის ბაზრის კვლევა, კერძო და საჯარო ორგანიზაციებთან დასაქმების მიმართულებით თანამშრომლობა

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა