მენიუ

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამა

 

შეგახსენებთ, #SANGU-ს არაჩვეულებრივ შეთავაზებას:

 • სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ადგილების გარდა, SANGU სწავლის წლიური საფასურის 2250 ლარის 40%–ს დაუფინანსებს მასწავლებლის მომზადების 60-კრედიტიან პროგრამაზე მოხვედრილ ყველა მსმენელს!

 

პროგრამის კურსდამთავრებული მოიპოვებს მასწავლებლის სერტიფიკატს და მასწავლებლად დასაქმების უფლებას შემდეგი საგნობრივი მიმართულებებით:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი)
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • მათემატიკა (დაწყებითი)
 • მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ფიზიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური) 
 • ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური) 
 • გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
 • მუსიკა

პროგრამის ლექტორებად მოწვეულნი არიან საქართველოში საუკეთესო სპეციალისტები, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ზოგადი პედაგოგიური მეთოდოლოგიის და საგნობრივი მიმართულების ექსპერტ-კონსულტანტები, რომლებიც ათასწლეულის ფონდ-საქართველოსა და მასწავლებელთა სახლის პროექტის ფარგლებში ახორციელებდნენ საქართველოში მასწავლებელთა და დირექტორთა გადამზადების პროგრამას;

დასაქმებული სტუდენტებისათვის გათვალისწინებულია მაქსიმალურად მოქნილი სასწავლო გრაფიკი.

პროგრამა გთავაზობთ მრავალფეროვან სასკოლო პრაქტიკას  უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებულ ან თქვენ მიერ შერჩეულ სკოლებში;
უნივერსიტეტს აქვს საუკეთესო ინფრასტრუქტურა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე რეალური და ვირტუალური ლაბორატორიები;

საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

პროგრამაზე დაიშვება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვს შეფასებისა და გამოცდების ერონული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით.


მიმდინარე რეგისტრაციის ვადის დასრულების შემდეგ ჩატარდება საუნივერსიტეტო შიდა გასაუბრება, რის შესახებაც გეცნობებათ დამატებით.


გასაუბრებაზე კონკურსანტი შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 • ესსეს წერა;
 • მოტივაცია;
 • სიახლეებისადმი მზაობა და მიმღებლობა;
 • პრობლემის გადაწყვეტის უნარი;
 • არგუმენტირებული მსჯელობა;
 • მეტყველება;
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები;
 • დამატებითი კრიტერიუმი თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში: საგნობრივი გამოცდის შეფასება (%).

ინფორმაცია გასაუბრების ფორმატის, ტექნიკური უზრუნველყოფის, ინდივიდუალური გრაფიკის შესახებ ყველა კონკურსანტს დამატებით გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციისას მითითებულ ელ-ფოსტაზე.

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების ნუსხა:

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • ფოტოსურათი (3X4) CD დისკზე;
 • ბაკალავრის ან მაგისტრის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ასლი;
 • ცნობა მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების გამოცდის ჩაბარების შესახებ გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრიდან (იმ კანდიდატებს, რომლებსაც გამოცდა ჩაბარებული აქვთ 2023 წელს, შეუძლიათ ცნობის მაგივრად წარმოადგინონ საგამოცდო ბარათი);
 • სამხედრო აღრიცხვის ბარათის ასლი (ვაჟებისთვის).
 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა