მენიუ

მაგისტრატურის კანდიდატების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 მაგისტრანტობის კანდიდატების მიერ რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება რექტორის სახელზე (ქვემოთ შემოთავაზებული ფორმით)
 2. შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი, (2023 წლის კურსდამთავრებულებისთვის დასაშვებია ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე)
 3. პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი
 4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (მხოლოდ სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებულმა ვაჟებმა)
 5. ფოტოსურათი (3×4) ელექტრონული ვერსიის სახით CD დისკზე
 6. სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა (ქვემოთ შემოთავაზებული ფორმით)
 7. ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგების თაობაზე (ამობეჭდილი www.naec.ge-ის გვერდიდან)
 8. უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) შესაბამის დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო მოწმობის/სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
 9. სამოტივაციო წერილი (თავისუფალი ფორმით) მხოლოდ სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე შემსვლელთათვის
 10. კონკურსანტის CV (მხოლოდ ქვემოთ შემოთავაზებული ფორმით) მხოლოდ ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამაზე შემსვლელთათვის
 11. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

მიმაგრებული დოკუმენტები:

 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა