მენიუ

შიდა მობილობა

შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი - 25 ადგილი;
 • ისტორია - 10 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 10 ადგილი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები - 25 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სამართალი - 5 ადგილი;
 • საქართველოს ისტორია -5 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 5 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 10 ადგილი;

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე (ისტორია-გეოგრაფია-მოქალაქეობა) - 20 ადგილი;

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 10 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 10 ადგილი;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 5 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი; 

შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) – 2024 წლის 27 თებერვლი - 6 მარტი
 • კრედიტების აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება, სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი დადასტურება - 2023 წლის 28 თებერვალი - 7 მარტი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 2024 წლის 11 მარტი;
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2024 წლის 11 მარტი;

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (შემოთავაზებული ფორმით, UMS სისტემის საშუალებით)
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);
 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა