მენიუ

შიდა მობილობა

შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი - 10 ადგილი;
 • ისტორია - 10 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 10 ადგილი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები - 20 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სამართალი - 10 ადგილი;
 • საქართველოს ისტორია -10 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 10 ადგილი;

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 10 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 10 ადგილი;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 5 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი; 
 • კიბერუსაფრთხოება - 1 ადგილი

შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) – 2023 წლის 11 – 22 სეტემბერი.
 • კრედიტების აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება, სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი დადასტურება - 2023 წლის 12 – 23 სექტემბერი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 2023 წლის 27 სექტემბერი;
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2023 წლის 25 სექტემბერი;

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (შემოთავაზებული ფორმით, UMS სისტემის საშუალებით)
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);
 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა