მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება
მენიუ

რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დოქტორანტობის კანდიდატების მიერ რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება რექტორის სახელზე (შემოთავაზებული ფორმით);
 2. მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი, (2020 წლის კურსდამთავრებულებისათვის დასაშვებია ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე);
 3. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 4. მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ (CV);
 5. გამოქვეყნებული შრომების სია შრომების ქსეროასლებით (არსებობის შემთხვევაში);
 6. უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი ვალიდური საერთაშორისო მოწმობის/სერტიფიკატის (არსებოპბის შემთხვევაში) სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი (წარმოდგენის და კომისიის შესაბამისი დასკვნის შემთხვევაში, დოქტორანტობის კანდიდატი თავისუფლდება უცხო ენაში გამოცდისგან);
 7. სამოტივაციო წერილი;
 8. სავარაუდო საკვლევი თემის კონცეფცია;
 9. საკვალიფიკაციო პროგრამის გეგმიურ ვადაში შესრულების გეგმა;
 10. პირადობის მოწმობა (პასპორტი) - ასლი;
 11. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობის (ვაჟებმა) - ასლი;
 12. ორი ფოტოსურათი (3×4) ელექტრონული ვერსიითურთ CD დისკზე;
 13. სტუდენტის ანკეტა (შემოთავაზებული ფორმით)

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა