მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საფასურის გადანაწილება

სწავლის სემესტრული საფასურის გადანაწილების გრაფიკით სარგებლობის პირობები:

  • გადანაწილების გრაფიკი ეხება მხოლოდ სტანდარტულ სემესტრულ საფასურს (30 კერდიტის საფასურს). 30 კრედიტის ზევით კრედიტების საფასური, ან სხვა თანხა (მაგ: სტუდენტური ბარათის აღდგენა, გამოცდის აღდგენა ა.შ.) დაფარული უნდა იყოს სწავლის დაწყებამდე.
  • პირველ სემესტრელებს და დამატებით სემესტრელებს შეუძლიათ ისარგებლონ მხოლოდ სწავლის სემესტრული საფასურის გადანაწილების გრაფიკით N3, N4, N5;
  • 50%-იანი გრანტის/დაფინანსების მქონე სტუდენტებს, რომელთაც მეორე 50% თავად აქვთ გადასახდელი შეუძლიათ ისარგებლონ მხოლოდ  N4 და N5 გადანაწილების გრაფიკებით.
  • გადანაწილების გრაფიკით ვერ ისარგებლებენ 70% გრანტის/დაფინანსების მქონდე სტუდენტები. მათ დარჩენილი საფასური უნდა დაფარონ სწავლის დაწყებამდე (17 სექტემბერი)

გაითვალისწინეთ, რომ საფასური თვის 5 რიცხვში უკვე დარიცხული უნდა იყოს უნივერსიტეტის ანგარიშზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტს დაერიცხება 50 ლარი, რომელიც უნდა დაფაროს არაუგვიანეს მომდევნო თვის გადასახადის თარიღისთვის.

სტუდენტი, რომელიც არ/ვერ ისარგებლებს ვერცერთი შემოთავაზებული გრაფიკით, სემესტრული საფასური უნდა დაფაროს სრულად 17 სექტემბრის ჩათვლით.

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N1 (ხუთ თანაბარ ნაწილად)

 შემოდგომის სემესტრში N1 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 26 ივლისიდან 15 აგვისტომდე.
 
გაზაფხულის სემესტრში N1 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე.

#

შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

გადახდის ბოლო თარიღი

5 აგვისტო 5 იანვარი
II 5 სექტემბერი
5 თებერვალი 
III 5 ოქტომბერი
5 მარტი 
IV 5 ნოემბერი 
5 აპრილი 
5 დეკემბერი 
5 მაისი   

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N2 (ოთხ თანაბარ ნაწილად)

 შემოდგომის სემესტრში N2 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე.
 გაზაფხულის სემესტრში N2 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე.

# შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

გადახდის ბოლო თარიღი

5 სექტემბერი 5 იანვარი
II ოქტომბერი 5 თებერვალი 
III ნოემბერი 
5 მარტი  
IV დეკემბერი   5 აპრილი 

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N3 (სამ თანაბარ ნაწილად)

 შემოდგომის სემესტრში N3 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 აგვისტოდან 18 სექტემბრამდე.
 გაზაფხულის სემესტრში N3 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე.

# შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

გადახდის ბოლო თარიღი

ოქტომბერი თებერვალი 
II ნოემბერი 
მარტი 
III დეკემბერი 
5 აპრილი

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N4 (ორ თანაბარ ნაწილად)

 შემოდგომის სემესტრში N4 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 აგვისტოდან 18 სექტემბრამდე.
 გაზაფხულის სემესტრში N4 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე.

# შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

გადახდის ბოლო თარიღი

ოქტომბერი
თებერვალი 
II ნოემბერი 
მარტი 

  

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N5
 

# შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

სემესტრული საფასური

გადახდის ბოლო თარიღი

სემესტრული საფასური

ოქტომბერი სემესტრული საფასურის 70% თებერვალი  სემესტრული საფასურის 70%
II 5 დეკემბერი
სემესტრული საფასურის 30% აპრილი  სემესტრული საფასურის 30%

 

 

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა