მენიუ

შიდა მობილობა

2021 - 2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები:


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი  -5 ადგილი;  
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 170 ადგილი; 
 • ისტორია - 5 ადგილი; 
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი  - 5 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 5 ადგილი;
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი; 
 • საქართველოს ისტორია - 5 ადგილი; 

მასწავლებით მომზადების ინტეგრირებული პროგრამები - 30-30 ადგილი თითოეულზე

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება -  10 ადგილი; 
 • ტურიზმის ბიზნესი - 10 ადგილი;
 • ეკონომიკა  - 10 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი; 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 10 ადგილი;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი; 

შენიშვნა:  შიდა მობილობის განხორციელების შემთხვევაში სტუდენტებს სწავლის წლიური საფასური განესაზღვრებათ მოცემულ პროგრამისთვის შესაბამისი  დადგენილი ოდენობით, კერძოდ: 

 • ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის და საჯარო მმართველობისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
 • სამართალი - 2900 ლარს;
 • საჯარო მმართველობა - 2750 ლარს;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 2500 ლარს;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 3500 ლარს
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 3350 ლარს
 • უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულებს შიდა მობილობის განხორციელების შემთხვევაში სტუდენტებს სწავლის საფასური განესაზღვრებათ უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2021 წლის 5 აგვისტოს №18 ბრძანებით ‘ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021– 2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხულთათვის ერთჯერადი საშეღავათო პირობების განსაზღვრის შესახებ“ პირობების გათვალისწინებით.

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) – 2021 წლის 13 – 27 სექტემბერი;
 • კრედიტების აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება, ,სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი დადასტურება- 2021 წლის 14 – 28 სექტემბერი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 2021 წლის 29 სექტემბერი;
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2021 წლის 30 სექტემბერი;

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (შემოთავაზებული ფორმით, ივსება UMS სისტემის საშუალებით);
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 • 551 74 00 05
 • 551 73 00 05

 

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა