მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროგრამები

ქართული ფილოლოგია

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, სტუდენტი აღჭურვოს ისეთი ცოდნით, რომელიც კურსდამთავრებულს შესაძლებლობას მისცემს, ჩამოაყალიბოს ახალი, ორიგინალური ხედვები და იდეები ქართველური ენათმეცნიერებისა და ქართული ლიტერატურის ისტორიის მიმართულებით. მიღებული საუნივერსიტეტო განათლება კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს ფილოლოგიური კვლევა-ძიებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს, მისცემს ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიების კომპეტენციას.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    ქართული ფილოლოგიის მაგისტრი

  • წლიური საფასური

    2250 ₾

  • ადგილები

    20

პერსონალი

მანანა ტაბიძე

მანანა ტაბიძე

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა