მენიუ

პროგრამები

საერთაშირისო ურთიერთობები (მაინორი)

54 ECTS კრედიტიანი საერთაშორისო ურთიერთობების (minor) პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია იმსჯელოს საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში არსებული ძირითადი თეორიების შესახებ; გაანალიზოს საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში; ჰქონდეთ პოლიტიკური პროცესების შეფასებისა და არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთების უნარი; მონაწილეობა მიიღოს დებატებში და დისკუსიებში თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ; საკვლევი პრობლემატიკის გასაანალიზებლად გამოიყენოს თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    დამატებითი სპეციალობა (კვალიფიკაციის მითითების გარეშე) ფიქსირდება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში - დიპლომში.

პერსონალი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა