ეკონომიკა

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს მისცეს თეორიული ეკონომიკური ცოდნა, შეუქმნას წარმოდგენა ეკონომიკური კვლევების თანამედროვე მეთოდებსა და მათი გამოყენების შესაძლებლობებზე, გამოუმუშაოს დინამიკურ ეკონომიკურ გარემოში პრაქტიკული მუშაობის უნარჩვევები. შექმნას ეკონომიკის სფეროში მოღვაწეობისა და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიან სპეციალისტად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო თეორიული ცოდნისა და პრაგმატულად ორიენტირებული გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა, თეორიული და სპეციალური ცოდნის სინთეზით მოახდინოს კონკრეტული ეკონომიკური ანალიზის ჩვევების გამომუშავება. პროგრამა უზრუნველყოფს ბაკალავრისათვის აუცილებელი კომპეტენციის განვითარებას.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ეკონომიკის ბაკალავრი

პროგრამის კოდი

1450108

წლიური საფასური

2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა

20

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად