ეკონომიკა

პროგრამის მიზანია მაგისტრანტს მისცეს მრავალმხრივი, ღრმა და ფუნდამენტური ცოდნა ეკონომიკური თეორიისა და პრაქტიკის სფეროში, გამოუმუშავოს ეკონომიკური პრობლემების კვლევაძიების უნარ-ჩვევები. კურსდამთავრებულებს ექნებათ თანამედროვე ეკონომიკური სისტემის ანალიტიკური, მმართველობითი ეკონომიკური და საპროგნოზო საქმიანობის ცოდნა. გაცნობიერებული ექნებათ ეკონომიკის სფეროში ღონისძიებების შეფასების, ანალიტიკური მასალის მომზადებისა და მიკრო, მეზო და მაკროდონეზე სტრუქტურული გადაწყვეტილებების მიღების, სოციალურ-ეკონომიკური გაანგარიშების, სხვადასხვა ინფორმაციის წყაროების ანალიზისა და გამოყენების ფორმები და მეთოდები.

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: ეკონომიკა