სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა “სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია“ მაგისტრანტებს სთავაზობს კომპლექსური თეორიული ცოდნის მიღებას სოციალური და განწობის ფსიქოლოგიის სფეროში. სტუდენტები შეისწავლიან როგორც ქართული სკოლის, ასევე უცხოური სკოლების კვლევებს ამ მიმართულებით. სწავლის პროცესში ისინი დაეუფლებიან ექსპერიმენტული ტექნიკის გამოყენებას თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კვლევების ჩასატარებლად.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი თეა გოგოტიშვილი

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი მაია კალანდარიშვილი

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი ნონა ახალაშვილი

დეტალურად

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია