სამართალი

პროგრამა ორიენტირებულია პროფესიონალი იურისტების მომზადებაზე. სტუდენტები შეიძენენ იურისტისთვის აუცილებელ ცოდნას მაღალი კლასის სპეციალისტებისგან. უნივერსიტეტის მიერ გაფორმებული მემორანდუმები უზრუნველყოფს პრაქტიკის გავლას, რაც პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენის საუკეთესო საშუალებაა.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი დავით ბოსტოღანაშვილი

დეტალურად

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: სამართალი