საჯარო მმართველობა

პროგრამა ორიენტირებულია კარიერულ განვითარებაზე დაფუძნებული პროფესიული საჯარო მოხელეების ახალი თაობის აღზრდაზე. პროგრამა ემყარება საქართველოში განხორციელებულ საჯარო სამსახურის რეფორმას და კურსდამთავრებულებს აძლევს ევროპული დონის თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ უნარებს, რათა მათ შეძლონ სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებაში წარმატებული მონაწილეობა.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი პაატა ტურავა

დეტალურად

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო მმართველობა