ქართული ლიტერატურის ისტორია

ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მიზნად ისახავს მაგისტრანტს მისცეს ქართული ლიტერატურის საფუძვლიანი და სისტემური ცოდნა, დაანახვოს ქართული სალიტერატურო პროცესის მთლიანობა და მისი პერიოდების - ძველი, ახალი, უახლესი - იმანენტური კავშირი.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი

დეტალურად

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: ქართული ლიტერატურის ისტორია