საქართველოს ისტორია

სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი მიზანია სტუდენტებს მისცეს სიღმისეული ცოდნა საქართველო ძველი, ახალი და უახლესი ისტორიის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებზე.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ვახტანგ გურული

დეტალურად

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: საქართველოს ისტორია