ენათმეცნიერება

სამაგისტრო პროგრამის გავლისას მაგისტრანტი მიიღებს სისტემურ ცოდნას ზოგადი ენათმეცნიერებაში, სოციოლინგვისტიკაში, ქართული სამწიგნობრო ენისა და ქართველური ენა-კილოების ფონეტიკა-ფონოლოგიაში, მორფოლოგიაში, სინტაქსსა და ლექსიკაში.

ინფორმაცია პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობები, მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები, გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი მანანა ტაბიძე

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
სამაგისტრო პროგრამა: ენათმეცნიერება