აკადემიური კალენდარი

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურები 
აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე (მაგისტრატურა) საფეხური