მობილობა ქართულ უნივერსიტეტში

წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა.

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2021 წლის 28 იანვრის 12:00 საათიდან - 8 თებერვლის 18:00 საათამდე.

მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი  - 15 ადგილი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 15 ადგილი; 
 • ისტორია - 10 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 10 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სამართალი - 10 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 10 ადგილი;
 • საქართველოს ისტორია  - 5 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია  - 5 ადგილი;

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში   

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 20 ადგილი;
 • ტურიზმის ბიზნესი - 20 ადგილი;
 • ეკონომიკა - 20 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია  - 20 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 20 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  - 20 ადგილი;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება  - 10 ადგილი

შენიშვნა: 
1. სწავლის წლიური საფასური ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს  2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი - 2450 ლარს; 
 • საჯარო მმართველობა  - 2350 ლარს.

მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება)  - 2021 წლის 10-17 თებერვალი;
 • აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება -  2021 წლის 11-18 თებერვალი;     
 • სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2021 წლის  11-18 თებერვალი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად -  2021 წლის 18 თებერვალი;
 • მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება  და   წარდგენა  მართვის სისტემაში - 2020 წლის 19 თებერვალი.

მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება (ივსება ადგილზე);
 2. სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
 5. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი  ან  მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული); მაგისტრანტებისათვის - ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდის  ჩაბარებული ტესტის ტიპის შესახებ;
 6. სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 7. სახელმწიფო/სოციალური გრანტის მქონე სტუდენტებმა  მართვის სისტემის მიერ გაცემული ცნობა გრანტის გადმოტანის შესაძლებლობის, ოდენობის (ლარში) და დაფინანსების პერიოდის მითითებით.
 8. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების (არსებობის შემთხვევაში) სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ აღიარების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი.