მობილობა ქართულ უნივერსიტეტში

მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი  - 30 ადგილი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 30 ადგილი; 
 • ისტორია - 15 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 15 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სამართალი - 20 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 20 ადგილი;
 • საქართველოს ისტორია  - 10 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია  - 10 ადგილი;

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში   

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 50 ადგილი;
 • ტურიზმის ბიზნესი - 20 ადგილი;
 • ეკონომიკა - 15 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია  - 20 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 20 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  - 20 ადგილი;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება  - 5 ადგილი

შენიშვნა: 
1. სწავლის წლიური საფასური ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს  2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი - 2450 ლარს; 
 • საჯარო მმართველობა  - 2350 ლარს.

2. მობილობით გადმოსულ ყველა სტუდენტს, უნივერსიტეტის რეგულაციებით დადგენილი პირობების გათვალისწინებით:

 • 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტს მიეცემა სტიპენდია 125 ლარის ოდენობით;
 • 70%-იანი სახელწიფო გრანტის მქონე  სტუდენტი  მიიღებს საუნივერსიტეტო თანადაფინანსებას დარჩენილი 30%-ის ოდენობით და სწავლის წლიური გადასახადი მათ ყველა პროგრამაზე დაუფინანსდებათ სრულად;
 • 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მქონე  სტუდენტი მიიღებს    საუნივერსიტეტო თანადაფინანსებას სწავლის წლიური საფასურის 20%-ის (წლიური - 450, სემესტრული - 225 ლარი) ოდენობით  ;

სურვილის შემთხვევაში, სტუდენტებს სთავაზობს სწავლის სემესტრული/წლიური საფასურის გადახდის ეტაპობრივი გადახდის პირობებს.

შენიშვნა:  თანადაფინანსების თანხა აითვლება სწავლის სტანდარტული გადასახადიდან - წლიური 2250/სემესტრული - 1125 ლარი.

მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება)  - 2020 წლის  25 აგვისტო  – 4 სექტემბერი;
 • კრედიტების აღიარებისა და გასაუბრების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება -  2020 წლის  26 აგვისტო – 8 სექტემბერი;    
 • სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2020 წლის  1 – 9 სექტემბერი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად -  2020 წლის  10 სექტემბერი;
 • მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება  და   წარდგენა  მართვის სისტემაში - 2020 წლის 14 სექტემბერი.

მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (ივსება ადგილზე);
 • სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი  ან  მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული); მაგისტრანტებისათვის - ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდის  ჩაბარებული ტესტის ტიპის შესახებ;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 • სახელმწიფო/სოციალური გრანტის მქონე სტუდენტებმა  მართვის სისტემის მიერ გაცემული ცნობა გრანტის გადმოტანის შესაძლებლობის, ოდენობის (ლარში) და დაფინანსების პერიოდის მითითებით.
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების (არსებობის შემთხვევაში) სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ აღიარების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი.