სამაგისტრო პროგრამები

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა:

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე, საერთო სამაგისტრო გამოცდებგავლილ პირებს, რომელთაც გადალახეს კანონმდებლობით დადგენილი კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი;

სამაგისტრო პროგრამების ცნობარი