საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები

პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტს მისცეს თეორიული ცოდნა დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციფიკის შესახებ. ამისათვის შერჩეულია სპეციალური საგნები, სადაც ყურადღება გამახვილებულია თანამედროვე საერთაშორისო თუ რეგიონალური ორგანიზაციების მნიშვნელობასა და მუშაობის პრინციპებზე, ასეთებია ევროატლანტიკური ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ა.შ. სტუდენტი ასევე გაეცნობა თუ რა სახის იურიდიულ პრინციპებს ემყარება თითოეული მათგანი. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტი შეიძენს იმ უნარებს, რაც შემდგომში სასარგებლო იქნება დიპლომატიური სამუშაოს გასაგრძელებლად.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

რეგიონმცოდნეობის ბაკალავრი

პროგრამის კოდი

1450105

წლიური საფასური

2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა

50

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი ვალერი მოდებაძე

დეტალურად