საქართველოს ისტორია

პროგრამის მიზანია საქართველოს ისტორიის სფეროში მაღალი კვალიფიკაციის, კონკურენტუნარიანი მკვლევარი-ისტორიკოსების მომზადება, რომლებიც ეთიკური პრინციპების დაცვით, წარმატებით წარმართავენ თავიანთ საქმიანობას, როგორც სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში, ისე საგანმანათლებლო სივრცეში;

პროგრამის ხელმძღვანელი

სერგო ვარდოსანიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა.

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

როინ მეტრეველი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი

დეტალურად

დოქტორანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დოქტორანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

დეტალურად