მენიუ

მობილობა

წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა.
მობილობისთვის ეწვიეთ სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალს.

მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამაზე (ისტორია-გეოგრაფია-მოქალაქეობა) - 30 ადგილი;

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:


სწავლის წლიური საფასური
 ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის, საჯარო მმართველობის, სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის, ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების, კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი - 2990 ლარს;
 • საჯარო მმართველობა - 2750 ლარს;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 2500 ლარს;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 3900 ლარს;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 3350 ლარს.


მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2024 წლის 14 თებერვალის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა, 19:00 საათამდე);
 • აღიარების კომისიების მუშაობა, დასკვნების მომზადება. სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი დადასტურება - 2024 წლის 13 – 15 თებერვალი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 2024 წლის 18 თებერვალი.
 • მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და წარდგენა მართვის სისტემაში - არაუგვიანეს 2024 წლის 19 თებერვალი.

 

მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება
 2. სტუდენტის ანკეტა (ივსება ელექტრონულად) 
 3. სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 5. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
 6. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი  ან  მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული); მაგისტრანტებისათვის - ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდის  ჩაბარებული ტესტის ტიპის შესახებ; 
 7. სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 8. ფოტოსურათი დისკზე (3X4)
 9. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების (არსებობის შემთხვევაში) სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაძლებელია უნივერსიტეტის I კორპუსის 103-ე ოთახში.

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა