მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაძლებელია 2021 წლის 8 სექტემბრიდან 17 სექტემბერის ჩათვლით (სამუშაო დღეებში 11-დან 17:00 - საათამდე, შაბათს - 11-დან 15 საათამდე), როგორც ფიზიკურად უნივერსიტეტის I კორპუსის N102-ე ოთახში, ასევე ელექტრონულად, Google Forms-ის საშუალებით (დოკუმენტების გადმოსაგზავნათ აუცილებელია სისტემაში შეხვიდეთ Gmail-ის ელ. ფოსტით). დოკუმენტაციის ელექტრონულად წარმოდგენის შემთხვევაში აუცილებელია ატვირთოთ ყველა საჭირო დოკუმენტის დასკანირებული ვერსია.


მაგისტრანტობის კანდიდატების მიერ რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება რექტორის სახელზე (შემოთავაზებული ფორმით)
 2. ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგების თაობაზე
 3. შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი, (2021 წლის კურსდამთავრებულებისთვის დასაშვებია ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე)
 4. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 5. უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) შესაბამის დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო მოწმობის/სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
 6. პირადობის მოწმობა (პასპორტი) - ასლი
 7. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობა (ვაჟებმა) - ასლი
 8. ფოტოსურათი (3×4) ელექტრონული ვერსიის სახით CD დისკზე (გვარისა და სახელის დისკზე მითითებით)
 9. სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა (შემოთავაზებული ფორმით)
 10. სამოტივაციო წერილი (თავისუფალი ფორმით) სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე შემსვლელთათვის
 11. კონკურსანტის CV (შემოთავაზებული ფორმით) ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამაზე შემსვლელთათვის

მიმაგრებული დოკუმენტები:

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა