მენიუ

მისია

წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი დაფუძნებულია დემოკრატიის, ჰუმანიზმის იდეალებზე და მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო უნივერსალურ ღირებულებათა ჰარმონიზაციას, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას.

უნივერსიტეტის მისიაა:

  • თავისი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებაში, დაიცვას ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი მატერიალური და სულიერი ფასეულობები;
  • მოამზადოს შრომით ბაზარზე მოთხოვნადი მაღალი დონის სპეციალისტები;
  • შექმნას ისეთი სასწავლო შემოქმედებითი გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს პიროვნების შემოქმედებითი პოტენციალის სრულ რეალიზებას;
  • სამეცნიერო კვლევების განვითარებისა და ინოვაციებისათვის სათანადო პირობების შექმნით მოამზადოს ახალი სამეცნიერო პერსონალი, რომელიც უპასუხებს ქვეყნის წინაშე არსებულ თანამედროვე გამოწვევებს.

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა