სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობები

ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, სთავაზობს დამდეგი - 2018-2019 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის გადანაწილების განახლებულ პირობებს.

სტუდენტი, რომელიც  2019  წლის 31 იანვრამდე გადაიხდის დაკისრებული სწავლის სემესტრული  საფასურის  50%-ს  (1125 ლარის დაკისრებისას - 562,5ლ.), ისარგებლებს თანხის გადახდის შეღავათიანი გრაფიკით, კერძოდ: შესაძლებლობა მიეცემა თანხის დარჩენილი ნაწილი - გადაიხადოს სამ  ეტაპად, შემდეგი გრაფიკით:

  • პირველი ნაწილი (187,50 ლარი) - 25 თებერვალი;
  • მეორე ნაწილი (187,50 ლარი) - 25 მარტი;
  • მესამე ნაწილი - სწავლის საფასურის სრულად (187,50 ლარი) - 25 აპრილი.

ამასთან, საფასურის გადანაწილების მსურველმა სტუდენტმა, თანხის პირველი ნაწილის  (დაკისრებული საფასურის 50%) 31 იანვრამდე გადახდის შემდგომ, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის დასრულებამდე (17 თებერვალი) განცხადებით უნდა მიმართოს  უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას საფასურის  გადანაწილების სურვილისა და შეთავაზებული გრაფიკით სარგებლობის მზაობის თაობაზე  (ივსება შემოთავაზებული  ფორმა. პირველი კორპუსი, ოთახი N103).

სტუდენტი, რომელიც არ ისარგებლებს აღნიშნული შეღავათით, ვალდებულია ადმინისტრაციული რეგისტრაციისთვის დადგენილ ვადებში (2019 წლის 8 თებერვალი - 17 თებერვალი) სრულად დაფაროს მოცემულ სემესტრში დაკისრებული სწავლის საფასური.

აღნიშნული შეღავათი არ გავრცელდება უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიურ წელს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე.

უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტებია:

თიბისი ბანკი, ბანკის კოდი:  TBCGE22

ანგარიშის ნომერი:  GE76  TB74 8803 6020 1000 02 (ს/კ 205233022)

(თანხის შეტანა შეიძლება სს "თიბისი ბანკი"-ს ნებისმიერ ფილიალში)