2018-12-27

დოქტორანტ ეკატერინე ყიფიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2019 წლის 25 იანვარს, 14:00 საათზე, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერნციო დარბაზში გაიმართება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დარგობრივი სექციის დოქტორანტ ეკატერინე ყიფიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: „ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერების და გამა რიტმის მოდულაცია სეპტოჰიპოკამპური და ჰიპოკამპის  GABA-ერგული პროექციებით: ქცევითი, ელექტროფიზიოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა“