2019-09-17

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა ქართულ უნივერსიტეტში

უნივერსიტეტში შემუშავდა პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო საგანმანათლებლო პროგრამა „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი“. 

პროგრამა უზრუნველყოფს საჯარო სამსახურში დასაქმებულ III და IV რანგის მოხელეთათვის პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარებას, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის 242 დადგენილებით გათვალსიწინებული პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროებების და სტანდარტის დაცვით. 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  ანა ფირცხალაშვილი, სამართლის დოქტორი

პროგრამის მიზანი:
კურსის ფარგლებში,  მონაწილეები გაიაზრებენ საჯარო სამსახურის არსს და მის ადგილს ხელისუფლების მოწყობის სისტემაში, საქართველოს კონსტიტუციის და  ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპებს. შეიმეცნებებენ ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფვის მიზნებს. გაითავისებენ ღია მმართველობა და გამჭვირვალე ადმინისტრაციული წარმოების მნიშვნელობას თანამედროვე სამართლებრივი სახელწიფოს მშენებლობისათვის.  

სასწავლო კურსი საჯარო მოხელეს მისცემს იმ ძირითად ცოდნას,  რომელიც აუცილებელია  საჯარო სამსახურის მნიშნელოვან ეთიკურ პრინციპებსა თუ ღირებულებებზე დაყრდნობით განსახორციელებლად.

პროგრამა განხორციელდება ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
595 07 07 46 - პაპუნა გურული, კოორდინატორი;  p.guruli@sangu.edu.ge

პროგრამის შესახებ იხილეთ ვრცლად:

იხილეთ პროგრამის განხორციელების წესი