2021-06-04

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2021 წლის 10 ივნისს, 15:00 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის წმინდა ილია მართლის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ცირა ჯანაშიას  სადისერტაციო ნაშრომის "თავადური მენტალობის საკითხი XVII საუკუნის საქართველოში იოსებ თბილელის „დიდმოურავიანის“ მიხედვით”  დაცვა.

სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.

სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ამირან არაბული. 

დოქტორანტის რეცენზენტები: ისტორიის  დოქტორი პაპუნა გაბისონია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა  დოქტორი გოჩა კუჭუხიძე