2019-01-18

სტუდენტების საყურადღებოდ!

უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე და საქმიანობის ოპტიმიზაცის აუცილებლობის გათვალისწინებით, მოცემულ ეტაპზე, ქართული უნივერსიტეტი მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს ქვემოთ ჩამოთვლილი ზოგიერთი პროგრამის ხელახალ აკრედიტაციას. 

აღნიშნული პროგრამების სტუდენტებს გთხოვთ, ისარგებლოთ მობილობით, რომლის რეგისტრაციის ვადაა მიმდინარე წლის 17 იანვარი - 1 თებერვალი https://goo.gl/ij4c9F

მობილობის პროცესში ქართული უნივერსიტეტი სრულ მხარდაჭერასა და ხელშეწყობას გიცხადებთ.

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 1. მათემატიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 2. ინფორმატიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 3. გამოყენებითი ეკოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 4. სოციოლოგიის (სოციოლოგია, დემოგრაფია) 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 1. მათემატიკის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 2. ეკონომიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (პროგრამა ფუნქციონირებს ავტორიზებულ რეჟიმში, დაგეგმილია პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია);
 3. ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (პროგრამა ფუნქციონირებს ავტორიზებულ რეჟიმში, დაგეგმილია პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია);
 4. საინფორმაციო ტექნოლოგიები და კომპიუტერული მოდელირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა. 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 1. ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქიმია და სამკურნალო პრეპარატების ექსპერტიზის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 2. გეოფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 3. ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა (იგეგმება პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია);
 4. ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა (იგეგმება პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია);
 5. ეკოლოგია და გარემოს დაცვის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 6. ბიოტექნოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 7. კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მათემატიკური მოდელირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 8. ფსიქოლოგია, ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა (იგეგმება პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია).

ქართული უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია.