2020-01-06

დისერტანტ ლიანა ქუცნიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


2020 წლის 13 იანვარს,   15:00 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ლიანა ქუცნიაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის ,,რელიგიური ვითარება აჭარაში (XIX საუკუნის 70-იანი წლები - 1904 წელი)  დაცვა.

სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: ვახტანგ გურული
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორანტის რეცენზენტები:
ისტორიის დოქტორი გელა ქისტაური
ისტორიის  დოქტორი ჯემალ კარალიძე