2020-05-21

დოქტორანტ ნინო ხუბერაშვილის დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 23 მაისს, 16:00 საათზე, ჩატარდება წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. 

დღის წესრიგი:

„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტის, ნინო ხუბერაშვილის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე: “შესიტყვებების როლი დარგობრივ თარგმანში ( იურიდიული და ფინანსური ტექსტები) ქართული და ინგლისური ენების მაგალითზე.“.


სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ლელა აბდუშელიშვილი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი. ოფიციალური შემფასებლები: მაია მარღანია ,ფილოლოგიის დოქტორი; მადონა შელია,ფილოლოგიის დოქტორი.

ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით დისერტაციის დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად. 

სადისერტაციო კომისიის წევრები, ექსპერტები, შემფასებლები, დოქტორანტის ხელმძღანელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დასამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს წევრები დასადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის წევრები სადოქტორო ნაშრომის დაცვაში მონაწილეობას მიიღებთ zoom-ის პროგრამით; კერძოდ, დაცვის პროცესში შეგიძლიათ ჩაერთოთ ფილოლოგიის სექციის თავმჯდომარის ბმულით: https://zoom.us/j/8978585107

ამავე ბმულით დაცვის პროცესს თვალი შეიძლება ადევნონ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა“ და ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლებმა; ასევე, სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.