2019-03-29

ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის დარგობრივი სექციის დოქტორანტების სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა

15 აპრილი -  15: 00 საათი
წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება  ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის,  ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის დარგობრივი სექციის დოქტორანტის, 
ნიკო გაფრინდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე:  „საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის გეომორფოლოგიური და გეოდინამიკური ცვლილებების და რისკების შეფასება საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებით“.

17 აპრილი - 15:00 საათი
ქართული უნივერსიტეტის I კორპუსის #402 აუდიტორიაში გაიმართება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის,  ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის დარგობრივი სექციის დოქტორანტის, 
ლევან ზაზაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე:  „საქართველოში საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების მეთანოლად გადამუშავების გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური პოტენციალის შეფასება“

18 აპრილი - 15:00 საათი
ქართული უნივერსიტეტის I კორპუსის #402 აუდიტორიაში გაიმართება  ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის,  ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის დარგობრივი სექციის დოქტორანტის, 
ლევან ბედენაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე:  „საქართველოს აეროპორტების გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება“