მარეგულირებელი აქტები

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები:

სკოლების დებულებები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება

  1. დოქტორანტის სემინარის ინსტრუქცია
  2. პროფესორის ასისტენტობის კურსის ინსტრუქცია
  3. დოქტორანტის კოლოკვიუმის ინსტრუქცია
  4. დოქტორანტის სემესტრული ანგარიში
  5. სადისერტაციო ნაშრომის ტექნიკური გაფორმება
  6. სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების წესი და კრიტერიუმები
  7. სადისერტაციო მაცნის (ავტორეფერატის) გაფორმების წესები

ადმინისტრაციულ ერთეულთა დებულებები და ფუნქციები: