სატელეფონო ცნობარი

რექტორატი

225 81 49
225 82 44
225 82 40 (შიდა 110)

s.vardosanidze@sangu.edu.ge

g.bolkvadze@sangu.edu.ge

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი)

225 81 42
225 82 40 (შიდა 115)

t.vachadze@sangu.edu.ge

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახური 

225 82 45

p.gogishvili@sangu.edu.ge
l.giorgadze@sangu.edu.ge
t.napetvaridze@sangu.edu.ge
lali.kruashvili@sangu.edu.ge

ბუღალტერია

225 81 43
225 82 40 (შიდა 123)

nskhulukhia@sangu.edu.ge

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

225 25 61
225 82 40 (შიდა 220)

lela@sangu.edu.ge
q.amirashvili@sangu.edu.ge
m_gelashvili@sangu.edu.ge  
m.tskitishvili@sangu.edu.ge

სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველო

225 82 43
551 73 00 05
551 74 00 05

225 82 40 (შიდა 118, 105)

lali.tefnadze@sangu.edu.ge
sastavlo@sangu.edu.ge
t.kakushadze@sangu.edu.ge
tea@sangu.edu.ge
nutsa.grigalashvili@sangu.edu.ge 
e.tsitiishvili@sangu.edu.ge
g.miqiashvili@sangu.edu.ge
bela_papiashvili@sangu.edu.ge

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური

  j.meskhishvili@sangu.edu.ge

საზოგადოებისათან და საერთშორისო ურთიერთობების სამსახური

225 81 46
225 00 77
551 48 00 05
225 82 40 (შიდა 108)

info@sangu.edu.ge
d.gorgiashvili@sangu.edu.ge
tmelitauri@sangu.edu.ge

გამოცდების ცენტრი

225 82 40 (შიდა 101)

a.khutsishvili@sangu.edu.ge
nino.bakhsoliani@sangu.edu.ge

დასაქმებისა და კარიერული განვითარების სამმართველო

225 82 40 (შიდა 101) a.jorjikia@sangu.edu.ge
 

სპორტისა და სტუდენტური ცხოვრების ორგანიზების სამსახური

  r.karchkhadze@sangu.edu.ge

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული რესურსების რეგულირების სამსახური

225 82 40 (შიდა 111) revazishvili@sangu.edu.ge
it-support@sangu.edu.ge
root@sangu.edu.ge

ლოჯისტიკისა და ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფის სამსახური

225 81 06
225 82 40 (შიდა 132)

t.jangidze@sangu.edu.ge
d.kalandadze@sangu.edu.ge
l.jincharashvili@sangu.edu.ge
gperadze@sangu.edu.ge
საექიმო პუნქტი  225 82 40 (შიდა 230) liamirzashvili@sangu.edu.ge

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

225 81 47
225 82 45
225 82 40 (შიდა 106)
551 39 00 05

l.jikia@sangu.edu.ge
g.burduli@sangu.edu.ge 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

225 82 40 (შიდა 102, 130)
551 94 00 05
n.damenia@sangu.edu.ge

ენების ცენტრი

  t.dundua@sangu.edu.ge
rmemarnishvili@sangu.edu.ge
ltsomaia@sangu.edu.ge

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური 

225 81 40

b.aptsiauri@sangu.edu.ge