ტრენინგი: პირის ბრალდებულად დაკავება და პირადი ჩხრეკა

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის ჩატარდა ტრენინგი პირის ბრალდებულად დაკავება და პირადი ჩხრეკა. ტრენინგი ჩაატარა მოწვეულმა სპეციალისტმა იოსებ წერეთელმა. სტუდენტები გაეცნენ დაკავებისა და პირადი ჩხრეკის პრაქტიკულ ასპექტებს და საკუთარი ხელით ჩაატარეს აღნიშნული საპროცესო მოქმედებები, რაც დაეხმარება მათ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებაში.